ravsak

תפילה - קובץ מאמרים

מהי תפילה וכיצד להפוך תפילה למשמעותית עבור ילדים ומתבגרים? נדמה שאין גוף העוסק בחינוך יהודי שאינו מתלבט בסוגיות הללו

ברשת בתי הספר היהודים רבס"ק הוקדש ידיעון אביב תשס"ג לנושא התפילה: הידיעון כולל מבחר הצעות והתייחסויות לנושא התפילה שכתבו מחנכים ואנשי חינוך השייכים לרשת וכן אנשי חינוך ישראלים במסגרת שיתוף פעולה בין צו פיוס לרבס"ק.

אנו, בחינוך המשותף של צו פיוס, בחרנו לתרגם מספר מאמרים שיש להם נגיעה לחינוך היהודי בארץ ובפרט לאתגרי החינוך המשותף ומקומה של התפילה בעולמו. זאת מתוך תפיסה כי הגיע העת לשיתוף פעולה רעיוני וחינוכי וכי נכון לקדם שיתוף ידע מרחבי העולם היהודי-חינוכי.

לחצו כאן להורדת הקובץ.

בסוף כל מאמר הבאנו:

  • ציטוט מרכזי מן המאמר.
  • הצעות קונקרטיות ומעשיות לשיח, ארגון ופעולה בנושא התפילה.

פיתוח חזון בית ספרי וקהילתי באשר לתפילה - חשוב לציין כי המאמרים נוגעים למגוון גילאים – עם זאת, חשוב היה בעינינו להביא מאמרים העוסקים גם בעולמם של מתפללים בגילאים בוגרים, כדי להתחיל ולפתח חזון ארוך טווח באשר למקומה של התפילה בחינוך מהשותף.

כאמור, קהל היעד למאמרים הללו הם אנשי חינוך יהודי בישראל, שנושא התפילה מעסיק אותם: בין בחינוך המשותף ובין בחינוך הפלורליסטי, הדתי והמסורתי. אנו רואים בפרסום המאמרים הזמנה לשיח, למחשבה קהילתית-מקומית וכן חינוכית-כללית ומקווים לראות בכך צעד ראשון לקראת שיתוף בידע ובמחשבה עם רשת רבס"ק ועם אנשי חינוך יהודי בארץ.

בעקבות הקריאה והדיון פיתחנו בצו פיוס תכנית בנושא תפילה – לבירור הנושא בקרב נשות ואנשי חינוך של החינוך המשותף, הצעות לפעילויות, גיוון התפילה ועיון תפילה, היערכות למסיבת הסידור והתייחסות לנושא התפילה בקרב קבוצת המפגש ובקרב ההורים והקהילה. התכנית מלווה בהשתלמות ובהנחיה קבועה.

לחצו כאן להורדת הקובץ